malin ekblad skydd

Hur arbetar kommuner med säkerhet?

2019 års Qnet-pris i kategori mod gick till Malin Ekblad. Qnet är ett nätverk för kvinnor i ledande befattningar inom säkerhet. Läs om hur Malin framgångsrikt har arbetat med att skapa en ny modern och samverkande säkerhetsenhet i tre kommuner och om hur kommuner arbetar med säkerhet.

Om Malin Ekblad

 Malin är säkerhetschef i Vellinge, Trelleborg och Skurup och ordförande i OffSÄK. Malin har 20 års erfarenhet av säkerhetsbranschen och är utbildad via Försvarshögskolan, SIS, MSB och har socionomexamen från Malmö universitet. Hon har varit säkerhetschef i Trelleborg i sex år och fem år i de andra kommunerna.

Genom sitt arbete och engagemang är hon etablerad och välkänd i säkerhetsbranschen. Malins uppdrag är att minska brottslighet tillsammans med polisen och andra aktörer och hon brinner för god samverkan.

- Jobbet är brett. Den ena dagen är inte den andra lik och påverkas mycket av politiken och mandatperioderna. Beroende på var man är i mandatperiodcykeln [4 år] behöver man kanske lägga en viss typ av plan eller fokusera arbetet, säger Malin Ekblad.

Kommunernas säkerhetsarbete

Kommunerna arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser och tar fram planer för extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska område. 
Säkerhetsarbetet i kommunerna innebär:

- Samverkan med polisen
- Krisberedskap
- Totalförsvarsplanering
- Brottförebyggande arbete
- Trygghetsskapande arbete
- Säkerhetsskydd (hänvisar till säkerhetsskyddslagen)
- Säkerhet

Detta arbete struktureras och för att kunna nå en bra nivå av samverkan upprättas åtgärdsplaner. Arbetet innebär också att kommunerna övar och utbildar förtroendevalda och personal för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid en extraordinär händelse; exempelvis stormen Gudrun och diskoteksbranden på Hisingen i Göteborg. Kommunerna genomför också säkerhetsprövningsintervjuer och utbildar inom säkerhetsskyddet för övrig personal som är säkerhetsklassad. I Vellinge, Trelleborg och Skurup är denna utbildning webbaserad.

Kopplat till lagstiftningen finns det en överenskommelse med SKR och MSB som ger kommunerna ersättning. Denna ersättning baseras delvis på hur många som bor i kommunen och kan för små kommuner innebär att det blir svårt att rekrytera för alla de områden som ersättningen ska täcka. För mindre och mellanstora kommuner blir det därför en vinst att gå samman för att få bättre effekt av det arbete som ska utföras och en högre kvalitet.

- Jag har en förmåga att se vart det finns samordningsvinster och vart man kan öka effektiviteten. När man jobbar inom staten måste man vända på varenda krona. Lyft blicken och hitta lösningar. Exempelvis e-learning-verkyget som utbildar personal och där vi tillsammans i kommunerna gjorde en gemensam upphandling. Jag är också flitig när det gäller omvärldsbevakning. Det handlar om att ligga steget före i det vi gör.

Kommande utredning visar vägen i det brottsförebyggande arbetet

 Det kommer en utredning kring vilka som ska äga det lagstadgade arbetet att arbeta brottförebyggande. Idag är det polisen roll men många kommuner har personal som jobbar med brottsförebyggande arbete. Om det blir så att även kommunerna ska arbeta brottsförebyggande i enlighet med lagstiftning, så blir det ytterligare ett uppdrag till kommunerna som då också borde komma med en ersättning. 

- Nu när fler kommuner väljer att skicka in ansökningar om ordningsvakter till polisen är det viktigt att det sker en översyn av lagen om ordningsvakter [som är från 1979]. Om polisen anser att det behövs ordningsvakter, vem ska då betala för det? Det är inte kommunens uppgift att jobba med brottsförebyggande arbete. Det är polisens. Ett års handläggning för att kunna sätta upp kameror är också för lång tid och kameror är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Här ser jag framemot att Datainspektionen kommer ikapp med ansökningarna, säger Malin.

Varför vann du Qnet-priset?

- Eftersom vi lyckats skapa bra samverkan mellan kommunerna. Jag har rekryterat bra personal och försöker lyfta medarbetarna så ofta jag kan. Jag sätter höga krav och det gör att vi är långt framme i arbetet, säger Malin.

Vad förväntar du dig av Skydd 2020?

- Bra utställare som tilltalar kommunerna. Vellinge, Trelleborg och Skurup är en stor aktör och jag förväntar mig bra diskussioner med utställarna och att de kan leverera på de krav och förväntningar som vi har. Utställarna är avgörande för att jag ska gå på en mässa. Kanske har de tagit en titt i lagboken och läst Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, säger Malin skämtsamt.

Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har Sveriges rikes lags längsta namn. Den kallas i folkmun ”lagen om extraordinära händelser” och kom 2006. Lagen är något som kommunerna måste förhålla sig till och påverkar arbetet.